ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการสารดคีท้องถิ่น ครั้งที่ 3

โครงการพัฒนาผู้ผลิตสารคดี

เรียน ผู้สมัครเข้าร่วมอบรม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กลับมาระบาดเป็นวงกว้างอยู่ในขณะนี้ ทางผู้จัดทำโครงการฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมอบรมและผู้มีส่วนร่วมกิจกรรมในโครงการ เพื่อให้สอดรับกับประกาศของคณะรัฐมนตรี และเพื่อลดกิจกรรมที่มีกลุ่มคนมารวมกันจำนวนมาก ทางผู้จัดทำโครงการฯ จึงได้พิจารณาเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมต่างๆ ออกไปจากกำหนดการเดิม จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง ทางโครงการฯ จะแจ้งกำหนดการวันจัดอบรมดังกล่าวพร้อมทั้งสถานที่ ให้ผู้สมัครทราบอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เข้าสู่ภาวะปกติ

จึงเรียนเพื่อทราบ

ทีมงานโครงการ Doc Hack #3

ติดต่อโครงการ Line@nextsteptv

เชียงใหม่  
พิษณุโลก  
ขอนแก่น  
ภูเก็ต 
ระยอง 
กรุงเทพมหานคร 

สถานที่จัดอบรมแจ้งให้ทราบเร็วๆ
วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม
อัพเดท 20 สิงหาคม 2564

1 ณีรนาท ลำน้อย
2 ทิรารักษ์ อินต๊ะเม้า
3 วรนุช วีระขจร
4 ชญานิษฐ์ กุณณา
5 นายณภัทร อุนนะนันทน์
6 ธนพงศ์ เทพรักษ์
7 นางสาว ลัลน์ลลิต แอ่นปัญญา
8 พัชรพร ชัยสิทธิพล
9 สิรภพ รินชุมภู
10 ปภังกร อัศวพิรุณ
11 อุทุมพร ใจ๋กาศ
12 สิริพงษ์ ใจจอมกุล
13 กิตติพงษ์ ตากาศ
14 สมยศ อำภา
15 ฟ้าริดา วีระเพ็ชร์
16 สิริกร กองบุตร
17 เฉลิมพล สุวรรณ
18 นางสาววันวิสาข์ โรจนรักษาวงศ์
19 ภัทราพร สิงห์โตหิน
20 พชรา จันทิพย์วงษ์
21 ภาสกร ประกอบแก้ว
22 พฤทธิ์ จิตตสาตรา
23 ภาสกร คณารีย์
24 นายปิติพงษ์ ปิ่นแก้ว
25 นายจุลพงศ์ วงษารัตน์
26 นายทรงพล สวยฉลาด
27 นางสาววินัฏฐา นันตะสุข
28 ชุติมา ใจคง
29 นางสาว ปิยวรรณ ใจคง
30 นางสาวพิมลพรรณ ฮ้อรอด
31 นางสาว วรัญญา น้อยบุญญะ
32 ทศพล บุญทวี
33 นายภานุพันธ์ อยู่สบาย
34 นายทวี ล่ำต่ำ
35 เกริกฤทธิ์ ถาดทอง
36 เชวง ไชยวรรณ
37 จตุพล​ ชุมพงศ์
38 นายอนุชา ตาดี
39 นายจิรวัฒน์ อวดห้าว
40 นางสาว ณิชมน ใจบุญ
41 ภัทรจาริน ปราศัย
42 จริยา วงค์กิติ
43 นางสาวภคพร ศรีมนตรี
44 นที กำแพงแก้ว
45 พัทธ์ธีรา ตั้งมั่นคงวรกูล
46 วีรชน ไชยชะอุ่ม
47 ศุภณัฐ ยะมา
48 ชาญณรงค์ วรรณสอน
49 นภัสสร กะสินัง
50 อิศรายุทธ หาญยุทธ

1 นายวุฒิชัย โลนันท์
2 พกุลวรรณ วันเพ็ญ
3 พิพัฒน์ พังจันทร์ตา
4 นายศาสตรา แสงชาติ
5 นางสุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ
6 ปาณิสรา หาดขุนทด
7 วิยะดา สุเมธเทพานันท์
8 อนาวิล เรือนวงค์
9 ยรรยงวรกร ทองแย้ม
10 ณัฐธิดา ตื้อปั้น
11 ภวินท์ ทองเสน
12 นันทชัย อินทจักร
13 นาย สรสิช เนียมทอง
14 นางสาว อรวรา มียวน
15 ไชยา พิลึก
16 เสรี อินทร์เอม
17 นิธิชญา รูปพรม
18 นาย ชญาสิทธิ์ บุตรอ่ำ
19 ยศธร ป้อมทอง
20 ธนบดี พงษ์ประพันธ์
21 ภาณุพันธ์ ดับปากพิง
22 ไกรวิชญ์ กระท้อน
23 นาย ณัฐพล เพลิดเพลิน
24 ชัยมงคล จรทอง
25 อริสา เรืองคำ
26 สุธีรวัตน์ เล็กอุทัย
27 ภูริศร์ เลิศศรี
28 อุทุมพร อุปปิง
29 พงศ์เดช​ กัดฟัก
30 วันวิสา เชี่ยวชาญทวีกุล
31 ประภัสสร ภูดินทราย (มิลค์)
32 บุณยานุช หงษ์สกุล (ซีเกมส์)
33 ปวันรัตน์ หมั่นกิจการ (เเสตมป์)
34 ศุภรัสมี แซ่ย่าง (ภัทร)
35 นางสาวชลธิชา ทัดศรี
36 นายชัยนันท์ มะโนจำนงค์
37 นางสาวชื่นกมล อินทร์พิทักษ์
38 นางสาวพรวลัย พันธ์หวยพงษ์
39 นายกิตติภัค แม่นปืน
40 นายภัทรพงศ์ ซ้อนเพชร
41 นางสาวกัลย์สุดา พานนุ่ม
42 นางสาวณัฐวิภา รัศมี
43 อาจารย์นฤพนธ์ คมสัน
44 อาทิตยา นาคปานเสือ

1 ธนพล ปราบศรีภูมิ
2 ณัฐพงษ์ วงศ์สุด
3 นัฐพล เทียนนาค
4 จีรวรรณ อินทิวมล
5 วันวิภา จิตรวิขาม
6 สุริยันต์ อรัญวาส
7 มยุริญ อรัญวาส
8 เอกสิทธิ์ พันธ์เลิศ
9 ธนเสฏฐ์ ศิริดิลกภัทร์
10 ณรงค์เทพ ธรรมทัศนานนท์
11 อรรถวิทย์ พิมพ์คำไหล
12 นาย ทินภัทร ทัศมาลี
13 ธีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์
14 ศิริลักษณ์ กิ่งชนะ
15 จีระวัฒน์ นะมา
16 พิทยา นิตย์ลาภ
17 สิรินภานาถ ใต้กิ
18 นายกฤษฎา สีอาษา
19 นายปริญญา ศรีบุญเรือง
20 นางสาว ณัฐณิชา กิติรัตน์
21 ธวลธรรม นาทันใจ
22 นางสาวสุภาพร ยศสงคราม
23 รัชนีกร ศิลาแยง
24 นายยุรนันท์ ขุมเงิน
25 สหวรรษ เนินแสง
26 นางสาว วรรณธรัตน์ นาราษฎร์
27 นาย รัฐพงศ์ วะสุรีย์
28 นายอภิเดช ไชยพลงาม
29 ศตวรรษ อาจเดช
30 นางสาวพรรณิภา เหมบุรุษ
31 สันหณัฐ ชื่นจำปา
32 วิลาสินี โคตรจันทร์
33 นางสาวณัชชา ศรีสองเมือง
34 นายกฤษดาศักดิ์ รัตนศรี
35 นางสาวนิรมล คำป้อง
36 นายภัทรศักดิ์ นนตะแสน
37 นางสาวอารีรัตน์ แก้วไพรวัลย์
38 พรพรรณ โตจำเริญ
39 สิรินันท์ วนันโท
40 นายอภิสิทธิ์ จงท่องกลาง
41 ศุภวิชญ์ เวียงอินทร์
42 วรรณภา รัตนพลแสน
43 นายสรศักดิ์ อุปวันดี
44 ธีรภัทร ซ้ายยศ
45 กิตติวัลย์ ลายโถ
46 นาย กิตติศักดิ์ ลาสิทธิ์
47 ไชยพัฒน์ วงศ์คำจันทร์
48 นาย ณัฐพงษ์ ศรีทะวงษ์
49 อภิสรา อุ่นสวัสดิ์
50 นาย พงศธร บุญพินิจ
51 นายสุชาติ สีหามาตย์
52 ก้องนที อุ่นเจริญ

1 สุจารี​ ไชยบุญ
2 นายพัชรณัฏฐ์ ปัทมานุรักษ์
3 นายยศภาคย์​ เมนะคงคา
4 ธีรวัฒน์ เหมือนคิด
5 ฉัตรดนัย ยุคุณธร
6 สัญญา ยุคุณธร
7 จักรภธร เมฆารักษ์กุล
8 พงศ์พิพัฒน์ โภคาผล
9 สุรเดช เทศนอก
10 อนุสิทร์ ไชยเดช
11 อนวัช พจน์เนตราคม
12 สิทธิพงษ์ เจริญใจ
13 ปัญญวัฒน์ ดีสีทา
14 มะตามีซี สาแม
15 กูยิ อีเเต
16 นายอารีเป็ง ปะนาฆอ
17 อัฟกัน เจ๊ะเตะ
18 ซอลาฮูดิง ดาแม็ง
19 อรอุมา อุ้ยหมุ่น
20 อารุณ ภาคสมบูรณ์
21 ศุภรา งามราชจักร
22 ศิริชัย กันธิยะ
23 ดาราภรณ์ เพ็ชรรักษ์
24 ชาญชัย หาสสุด
25 วรวุด ไตรรัตน์
26 เศกสิทธิ์ โสดรักษา
27 บัณฑิต​ นิจสรกุล
28 นัฐกิจ วังเสา
29 นายรัฐชัย ชัยประพันธ์
30 มนกาจ สิงหพันธ์
31 นางสาวสุกัญญา ปันน้อย
32 ศุภชัย แย้มซ้าย
33 นางสาวอาภรณ์ พรหมมาศ
34 นายสุภัทรดิส วรรณทอง
35 พงษ์ชัย สกุลถัด
36 คุณฐากูล วรรณทอง
37 นายวีรยุทธ เเก้วลิพอน
38 ศิวกร จันทร์ทิพย์
39 จิราพร ยีดิง
40 พิมพ์พัชนี พฤกษ์อมรกุล
41 ณรงค์ศักดิ์ ศรีอินกิจ
42 ภูษิตา มาสน์สุวรรณ
43 วรวัตร ศรีชาติ
44 นายพจนันท์​ สุริรักษ์​
45 อนุมัติ รัตนพันธ์
46 นายราชัน รัตนพันธ์
47 นายรัมดร สอและ
48 มูฮัมหมัดซอฟี ลีมิง
49 นายอัฟฟาน หะยีหะซา
50 นางสาวรุ่งทิวา หนูแก้ว

1 ปภาวดี นิ่มเมือง
2 วชิตา เพิ่มคำ
3 กัญญ์วรา ทองโพธิ์
4 อนันดา โห้สุวรรณ
5 ปภัสวรรณ สงวนบุญ
6 นาย บัณฑิต สมมาตร
7 นิติพล สมมาตร
8 นายธรรมรงค์ มานาเสียว
9 นายพิพัฒน์พงศ์ อุทัยรัตน์
10 นางสาวประไพรรัตน์ ดีบาง
11 นายยศพัทธ์ คุณเลิศ
12 อาจารย์วัฒนา เจริญชัยนพกุล
13 นางสาว สุภาวดี ทวยพวก
14 ราเมศ แสวงศักดิ์
15 ธามม์ ปวรสิทธิ์
16 พลวัฒน์ เกิดแสง
17 กฤษฎิ์คณิน ธนรัฐปิตินันท์
18 ภัทร สุพพัตกุล
19 ชณัทพล อรุณรัตนพงศ์
20 พิทยา เหมกรณ์
21 กิตติธัช วุฒิพันธุ์
22 สารัช รัตนโภคา
23 โจนี่ บุรีขันธ์
24 สร้างสรรค์ แสนจิตต์
25 นางสาว เชษฐสุดา กงแก่นทา
26 ภัทรวรรณ สนั่นไพร
27 วรากร ศรีนากรุง
28 ธรรมโรจน์ ชัยวิชิต
29 ณัฏฐนิชา สายสมุทร
30 ประพัศร์พล กุลมาตย์
31 นราวุฒิ บัวเทศ
32 ปิ่นไป๋ จีน
33 วลัยลักษณ์ สมจินดา
34 อังษณีภรณ์ ศรีคำสุข
35 พรพิมล ใจกล้า
36 ภิญญ์สินี ธนาพันธเลิศ
37 ศุภวิชญ์ ค้ำคูณ
38 อมลิน ศิริสวัสดิ์
39 นางสาวสริตา จิตต์ชื่นโชติ
40 นราธิป เจริญมี
41 เอกลักษณ์ เลาหวรานนท์
42 อรวิภา สายยศ
43 ทยิดา ศรีน้อย
44 สุรพงษ์ ทองสุก

1 ณัฐวัฒน์ ชนกธรรมรัตน์
2 ชโยดม แต่งเจริญพาณิชย์
3 กันตพัฒน์ พงษ์สมบูรณ์
4 จิรายุ พึ่งจะงาม
5 นายเอกพิพัฒน์ เงาฉาย
6 นายวงศธร พรหมเอาะ
7 นางสาววีรวรรณ รักเกียรติ
8 นายนันทวัฒน์ ทรัพย์พล
9 นายณัฐ​นันทน์ ​อินดี
10 วรากร ทองรัศมี
11 อติกานต์ ยังเจริญ
12 กุลชัย กุลตวนิช
13 อาทิตยา บัวแสง
14 กันตพงศ์ หวังนิมิตดี
15 ยุคลธร แพทอง
16 สุรดิษ ลออสิทธิรมย์
17 นัฐวุฒิ ฉ่ำโสฬส
18 วสุ กลั่นสุข
19 น.ส.กัลยกร ดำรงค์มณีโชติ
20 ปณชัย สุวรรณะ
21 นายวัชริศ ยศประสิทธิ์
22 ณัฐากร เพชรรัตน์
23 ณัฐพงศ์ จรรยารักษ์กุล
24 ก้อง ดุลกุล
25 ภิญโญ ดุลกุล
26 ฤทัย วงศกรวณิชชา
27 ปาณณิชา ดุลกุล
28 Panchanok Somluan
29 วชิรบดินทร์ อิ่นแก้ว
30 ชีวานนท์ ราเบลบาแวร์
31 บุษกร ภักดีวัน
32 นายนครินทร์ โคตรศรี
33 นายธนวัฒน์ ตาลสุข
34 ธนวัฒน์ เหมันต์
35 นายวสวัตติ์ บำรุงสุข
36 ประพิมพร พันธรักษ์
37 เดชชัย อรน้อม
38 อิศยาภรณ์ ทองเกษมสกุล
39 วรากร อรชร
40 ไพรวัลย์ ชัยชนะ
41 ธีรนนท์ แก้วสถิตย์วงศ์
42 จรูญศักดิ์ สุขวัฒโน
43 อรดล แก้วประเสริฐ
44 น.ส.ณิชาธร ตั้งศรีถาวร
45 โดม ตาสว่าง
46 จักรกริช สุวพงษ์
47 ธีรเมศร์ ​สุริยกิตติวงศ์
48 ณวพร สัมพัดทองกล่ำ
49 บุญญฤทธิ์ อ่อนละออ
50 กฤติเดช ศานติคคนานต์