กำหนดการสอบทุนสำรวจโลก E-Listening.

ศูนย์สอบส่วนกลาง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสวรรณภูมิ

 • วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมยอห์น 23 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต สุวรรณภูมิ
 • ลงทะเบียนรับเลขที่นั่งสอบ เวลา 10.00 – 10.45 น.
 • สอบ เวลา 11.00 – 12.00 น.
 • ประกาศราขชื่อผู้เข้ารอบสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.30
 • สอบสัมภาษณ์ เวลา 14.00 – 17.00 น.
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ร้ทุนการศึกษา วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ 2564

ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค

 • เจ้าหน้าที่นดหมาย วัน เวลา และสถานที่กับผู้สมัครสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา ในแต่ละ ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
 • ประกาศรายชื่อเข้ารอบสอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกันภายหลังการสอบ
 • ผู้เข้ารอบสอบสัมภาษณ์ เข้ารอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมยอห์น 23 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต สุวรรณภูมิ
 • ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 13.30 น.
 • สอบสัมภาษณ์ เวลา 14.00 – 17.00 น.
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ร้ทุนการศึกษา วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ 2564

โปรดแต่งกายชุดนักเรียน
สิ่งที่ต้องนำมาและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบแข่งขันและสอบสัมภาษณ์

 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน
 2. อุปกรณ์ในการทำข้อสอบ ได้แก่ ปากกา ปากกาลบคำผิด ดินสอ 2B และยางลบ
 3. แฟ้มสะสมผลงาน (กรณีมีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์)
 4. ผู้ข้าสอบต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 5. มีเจลแอลกอฮอล์ส่วนตัว เพื่อทำความสะอาดมือ และอุปกรณ์ในการทำข้อสอบ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีมาตราการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ดังต่อไปนี้

 1. สถานที่สอบ พื้นห้องสอบ โต๊ะสอบ ประตูและมือจับ รวมทั้งรอบบริเวณสนามสอบทำความสะอาดก่อนและหลังการสอบ
 2. โต๊ะสอบ จัดให้มีระยะห่างไม่ต่ำกว่า 1 เมตร
 3. คัดกรองผู้เข้าสอบ กรรมการคุมสอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสอบ โดยมีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เมื่อผ่านการคัดกรองอุณหภูมิแล้ว จะติดสัญลักษณ์แสดงให้เห็นชัดเจนว่าผ่านจุดกัดกรองแล้ว
 4.  มีเจลแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดมือ
 5. ทุกคนที่อยู่ในบริเวณสนามสอบต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 6. หากตรวจพบผู้มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะแยกผู้เข้าสอบไปยังห้องสอบแยก
 7. ผู้ปกครองหรือบุคคลที่มาส่งผู้เข้าสอบ เมื่อส่งผู้เข้าสอบแล้ว โปรดรอที่บริเวณอื่น

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2564 
ผ่านทางเว็ปไซต์ www.scholarship.au.edu