ตัวอย่างข้อสอบทุนสำรวจโลก

eListening 
Scholarship
ดูสารคดี ชิงทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคลิก >>

eListening  Scholarship ทุนการศึกษามอบให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ทั่วประเทศ ที่มีความสนใจร่วมสอบชิงทุนโครงการนี้ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 100 ทุน

 

 ตัวอย่างข้อสอบทุนสำรวจโลก

exercise 1 

exercise 2

exercise 3

 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุน eListening 

ทำไมต้องทุนสำรวจโลก eListening

กว่า 1 ทศวรรษ ของโครงการทุนสำรวจโลก eListening ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กไทย ก้าวไปสู่อนาคตที่ดีในสังคมมาแล้วมากมาย และในภาคการศึกษาใหม่ที่จะถึงนี้ ทุนสำรวจโลก eListening ได้เดินทางมาถึงปีที่ 14 เพื่อสานต่อแนวคิดในการพัฒนาเด็กไทย ให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ จากความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บริษัท เนกซ์สเตป จำกัด และ นิว 18 โดยทุนการศึกษานี้ จะมอบให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ทั่วประเทศ ที่มีความสนใจร่วมสอบชิงทุนโครงการนี้ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 100 ทุน

ทุนสำรวจโลก eListening เฟ้นหานักเรียน ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักเรียนที่เข้าร่วมสอบชิงทุน จะได้มีโอกาสแสดงศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ อีกทั้ง เมื่อได้รับทุน จะได้พัฒนาภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น จากระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จากทางมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษานี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 35 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทย ที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้เรียนในระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสู่สากล และ ยังสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาวิชาชีพให้กับบ้านเกิดของตนเอง อันจะเป็นการเพิ่มเศรษฐกิจให้กับชุมชน และรวมไปถึงเศรษฐกิจและสังคมที่ดีให้กับประเทศไทยด้วย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาขีดความสามารถของตัวเอง ให้เด็กไทยก้าวไกลสู่ตลาดนานาชาติได้ กับทุนสำรวจโลก eListening ปีที่ 14

 

รูปแบบการสอบชิงทุน เป็นอย่างไร?

  • การทดสอบ ทฤษฎี ข้อสอบเป็นรูปแบบการตอบคำถาม เกี่ยวกับสาระความรู้ที่ได้จากการรับชมสารคดีสำรวจโลก ทางช่องดิจิตอลทีวี “นิว 18” เวลา 20.00 น. ตลอดช่วงเดือนมกราคม 2562 ถือเป็นแหล่งความรู้สาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางธรรมชาติวิทยา เทคโนโลยี สถาปัตยกรรม ศิลปะ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของคนไทยผ่านทางสื่อโทรทัศน์ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • นักเรียนทุกคนสามารถเตรียมตัวเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านทางช่องรายการสารคดีสำรวจโลกได้ โดยเริ่มจากการฝึกฟัง Sound Track และเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ เพื่อให้มีทักษะการฟังภาษาอังกฤษที่ดี เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ก็สามารถสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยเนื้อหาของข้อสอบจะมาจากสารคดีที่ออกอากาศในรายการสำรวจโลก

 กล่องดาวเทียม


รายละเอียดโครงการ

1. จำนวนทุน

จำนวน 100 ทุนต่อปี มูลค่าทุนละ 3.5 แสนบาท (ตลอดโครงการรวมมูลค่า 35 ล้านบาท)

2. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
  • ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศหรือโรงเรียนจากต่างประเทศ
  • ไม่จำกัดผลการเรียน
  • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว

3. ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนสำรวจโลก E-Listening

  • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลและเลือกศูนย์สอบในแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนสำรวจโลก E-Listening ในเว็บไซต์ E-Listening ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ส่วนที่ 1 การทดสอบ ทฤษฎี ข้อสอบเป็นรูปแบบการตอบคำถาม เกี่ยวกับสาระความรู้ที่ได้จากการรับชมสารคดีทางช่องดิจิตอลทีวี “นิว 18”
ศูนย์สอบส่วนกลาง-กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
ศูนย์สอบภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย / จังหวัดเชียงใหม่ / จังหวัดลำปาง / จังหวัดนครสวรรค์
ศูนย์สอบภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี / จังหวัดกาญจนบุรี / จังหวัดเพชรบุรี / จังหวัดลพบุรี / จังหวัดราชบุรี จังหวัดสระบุรี / จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / จังหวัดนครปฐม
ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา / จังหวัดขอนแก่น / จังหวัดอุบลราชธานี / จังหวัดอุดรธานี ศูนย์สอบภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา / จังหวัดชลบุรี / จังหวัดระยอง / จังหวัดจันทบุรี
ศูนย์สอบภาคใต้ จังหวัดสุราษฎ์รธานี / จังหวัดนครศรีธรรมราช / จังหวัดสงขลา / จังหวัดภูเก็ต
*สถานที่ วัน และ เวลา จะแจ้งในภายหลัง ทางอีเมล์ของผู้สมัครศูนย์สอบจังหวัดนั้นๆ

ส่วนที่ 2 การทดสอบ สัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (สถานที่ วันและเวลาจะแจ้งในภายหลัง ทางอีเมล์ของผู้ผ่านการสอบทฤษฎี / คะแนนผ่านทฤษฎีไม่น้อยกว่า 70%)

  • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ได้ผ่านการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา ต้องสมัครเป็นนักศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 7 มิถุนายน 2562 ทาง เว็บไซต์ www.scholarship.au.edu