BENT

Date : 17/01/20
Time : 21.00 น.

เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคสมัยที่เยอรมันถูกครอบครองโดย อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เวลานั้นเยอรมันกลายสภาพเป็นรัฐเผด็จการณ์แบบเบ็ดเสร็จ การใช้ชีวิตทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ (1933-1945) แม้ความพึงพอใจในเพศเดียวกันก็ถือเป็นพฤติกรรมที่ต้องถูกลงโทษ