ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการสารดคีท้องถิ่น ครั้งที่ 3

โครงการพัฒนาผู้ผลิตสารคดี

สถานที่โครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อผลิตรายการสารคดีสำหรับสื่อสารและพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3

ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2565 โรงแรมคุ้มพญา รีสอร์ทแอนด์สปา เซ็นทาราบูติกคอลเลกชั่น
ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2565 โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565  อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต 29 – 31 กรกฎาคม 2565 โนโวเทล ภูเก็ต กมลา บีช
ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 5 – 7 สิงหาคม 2565 ฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 12 – 14 สิงหาคม 2565 โรงแรม ดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม

 1. นายวีรชน ไชยชะอุ่ม
 2. นายศุภณัฐ ยะมา
 3. นายเชวง ไชยวรรณ
 4. นางสาวชุติมา ใจคง
 5. นายจตุพล​ ชุมพงศ์
 6. นายอนุชา ตาดี
 7. นางสาว ปิยวรรณ ใจคง
 8. นายปิติพงษ์ ปิ่นแก้ว
 9. นายจุลพงศ์ วงษารัตน์
 10. นายทรงพล สวยฉลาด
 11. นางสาววินัฏฐา นันตะสุข
 12. นายนที กำแพงแก้ว
 13. นางสาวศิริลักษณ์ ปัญญานนท์
 14. นายวีรภัทร ยาตรา
 15. นางสาวพัชรินทร์ วงค์คำปวน
 16. นายขวัญชีวิน ปิงเมือง
 17. นายธารา ปิงเมือง
 18. นายเกษียร จันทร
 19. นายธวัชชัย คำผลึก
 20. นายภพธีรา มูลสวัสดิ์
 21. นายชิษณุพงศ์ เปรมศรี
 22. นายชญานนท์ หงษ์ชูเวช
 23. นายมนตกานต์ ศรีเจริญศักดิ์
 24. นายมนตรี ศรีเจริญศักดิ์
 25. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญยัง
 26. นางสาวพิมพ์เดือน ตุงคนาคร
 27. นางสาวพีรญา รัตนจันท์วงศ์
 28. นายไชยวัฒน์ ประทุมวัน
 29. นายเกริกเกียรติ น้อยพันธุ์
 30. นายปริญญา เมืองมา
 31. นางสาวอารีรัตน์ เปลี่ยนประไพ
 32. นายชาญณรงค์ วรรณสอน
 33. นางสาวคีตาญชลี เขนย
 34. นายณัฐชนน เริ่มภักตร์
 35. นายภาณุพงศ์ พลชัย
 36. นายภาณุวัฒน์ สวนดอกไม้
 37. นางสาวณปภา สุวรรณรงค์
 38. นายณกรณ์พงศ์ เครือไชย
 39. ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช
 40. นายสุทธิพร อนุวณิชรุทธเวช
 41. นายเขม โนชัยวงศ์
 42. นางสาว นฤภรณ์ เลิศเจริญสมัย
 43. นายนราธิป คงสว่าง
 44. นายทชากร จันทร์โย
 45. นายณัฐวุฒิ ยะอ้อน
 46. นายธนิสร ศรีแปงวงค์
 47. นายธีรศักดิ์ พิสัยเลิศ
 48. นายธวัชชัย ดูสุดเนตร
 49. นางสาวณัชชา มาเกตุ
 50. นายภาสกร ศรีแดงจันทร์
 51. นายศราวุธ ดวงวะนา
 52. นางสาวพรพิมล ลุงหล้า
 53. นายศุภกร มะโนคำ
 54. นายดนัย แป้นทองคำ
 55. นายอักษรศาสตร์ อ้วนเทิง
 56. นางสาวสุภาภรณ์ คำอ่อน
 57. เด็กหญิงอัณศยมล ศรีเจริญศักดิ์
 58. นายกฤษฎา ต๊ะวัน
 59. นายกันตินันท์ เพิ่มพูล
 60. นายเพชรพงศ์ ไชยวัง
 61. นายวรากร ใสสม
 62. นายภัควัฒน์ เย็นใจ
 63. นายณัฐนนท์ เพ็ชรจำรัส
 1. นายวุฒิชัย โลนันท์
 2. นางสุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ
 3. ปาณิสรา หาดขุนทด
 4. วิยะดา สุเมธเทพานันท์
 5. อนาวิล เรือนวงค์
 6. ยรรยงวรกร ทองแย้ม
 7. ยศธร ป้อมทอง
 8. ณัฐธิดา ตื้อปั้น
 9. นันทชัย อินทจักร
 10. นายศาสตรา แสงชาติ
 11. ธนบดี พงษ์ประพันธ์
 12. ภาณุพันธ์ ดับปากพิง
 13. ภูริศร์ เลิศศรี
 14. อริสา เรืองคำ
 15. สุธีรวัฒน์ เล็กอุทัย
 16. นฤพนธ์ คมสัน
 17. นิชาภา นิศาบดี
 18. ธนา วงศ์ใหญ่
 19. พิพัฒน์ รุ่งโรจน์
 20. สิริกร แก้วเนย
 21. อิงครัต พรมนวม
 22. รชต ทยานศิลป์
 23. วณัฐ หุตะสังกาศ
 24. ธนากร แสงกุดเลาะ
 25. พิชยธิดา ศรีเพชร
 26. จุฑามาศ ทับทิมศรี
 27. นางสาวจริญญา อาสาลือ
 28. ชุติเดช จันทรศิริ
 29. เจ้าพระยา อาเซียน
 30. พรหมพร คงเนตร
 31. นายสังวาลย์ จันทร์ภิรมย์
 32. อนนท์ วรรณทอง
 33. นายไชยวัฒน์ จันทร์ทิพย์
 34. นาย นวิน เกตุบาง
 35. นายเอกพล อินเทพ
 36. นนทพัทธ์ วงค์แดง
 37. นายจรูญโรจน์ ปัญติ
 38. สหชาติ กาญจนกามล
 39. นางสาวจันทกานต์ คุ้มทุ่ง
 40. จุฑาทิพย์ ป่าหวาย
 41. นางสาวกฤษณา เหมืองหม้อ
 42. นายจักรพันธ์ ปิ่นประดับ
 43. อดิศร ทิพย์บุญมา
 44. นัทธ์ชนัน นรสิงห์
 45. เนตรนภา สังสนั่น
 46. น.ส.จิดาภา สิทธิ
 47. ชาลินี วังคีรี
 48. น.ส.นทีกานต์ อินทุภูติ
 49. นายนันท์พันธ์ นาคยิ้มทวีสิน
 50. นางสาวคณิศร สวนปาน
 1. ธนพล ปราบศรีภูมิ
 2. ณัฐพงษ์ วงศ์สุด
 3. นัฐพล เทียนนาค
 4. จีรวรรณ อินทิวมล
 5. วันวิภา จิตรวิขาม
 6. ธนเสฏฐ์ ศิริดิลกภัทร์
 7. ณรงค์เทพ ธรรมทัศนานนท์
 8. อรรถวิทย์ พิมพ์คำไหล
 9. ทินภัทร ทัศมาลี
 10. สุริยันต์ อรัญวาส
 11. มยุริญ อรัญวาส
 12. เอกสิทธิ์ พันธ์เลิศ
 13. อาทิตย์​ กมุลทะรา
 14. ธีรศักดิ์ บาลชน
 15. ปรัชญา อยู่เปี่ยม
 16. องอาจ ภควิโรจน์กุล
 17. ภัทรนันท์ จันทรโชติ
 18. นายสรวิชญ์ ฤทธิภักดีคุณ
 19. กัญญาวีร์ กำจายฤทธิ์
 20. ชญาดา สินจะโปะ
 21. สุรพัศ พงษ์พันธ์
 22. สฤษฎ์พร พิณเพียงจันทร์
 23. สรวิชญ์ เหมือนพลอย
 24. มัชฌิมาร์ ดีวงษ์
 25. ก้องพิภพ หมู่โสภณ
 26. กีรติ วงค์สูงเนิน
 27. เจษฎา โต้งกระโทก
 28. ฐิติรัตน์ ขิงสันเทียะ
 29. อโนชา นพรัตน์วัฒนา
 30. ปรายฟ้า แข่งขันธ์
 31. ชยาภรณ์ พลไธสง
 32. กฤษฎา ศรีระชัย
 33. มณฑิตา วะสูงเนิน
 34. อนุธิดา สาดสูงเนิน
 35. กฤชณัท ผดุงญาน
 36. สุรศักดิ์ พ่อโคตร
 37. วรเมธ สุพร
 38. ช่อฟ้า แก้วมุงคุณ
 39. พรรณนารา สิงเสนา
 40. สุรนุช ประชุมชน
 41. โกเมนทร์ บวรธรภรณ์
 42. กรณ์ สมบัติสถิต
 43. ธนกานต์ ไทยกาญจน์
 44. นวพล ก๋งฉิน
 45. โสภณวิชญ์ ศูนย์สูงเนิน 
 46. พงษ์เตชิต วรรณบวร
 47. นที นิล​กลัด​
 48. พัชรินทร์ นิลกลัด
 49. นายวิษณุ ดวงประสพสุข
 50. ภาสกร บาลไธสง
 51. วิภาวินี ชอนไธสง
 1. นายวีรยุทธ เเก้วลิพอน
 2. ศิวกร จันทร์ทิพย์
 3. จิราพร ยีดิง
 4. นางสาวอาภรณ์ พรหมมาศ
 5. นายสุภัทรดิส วรรณทอง
 6. คุณฐากูล  วรรณทอง
 7. พงษ์ชัย สกุลถัด
 8. สุจารี​ ไชยบุญ
 9. นายยศภาคย์​ เมนะคงคา
 10. ธีรวัฒน์ เหมือนคิด
 11. อนุมัติ รัตนพันธ์
 12. นายราชัน รัตนพันธ์
 13. นาย​อันวาร์​ เบ็ญ​อิส​มาแอล​
 14. อับดุลเลาะ สาเฮาะ
 15. สาอุดี เบ็ญราซัค
 16. พิมพ์พัชนี พฤกษ์อมรกุล
 17. ณรงค์ศักดิ์ ศรีอินกิจ
 18. ภูษิตา มาสน์สุวรรณ
 19. สิทธิพงษ์ เจริญใจ
 20. สุรเดช เทศนอก
 21. อนวัช พจน์เนตราคม
 22. ปัญญวัฒน์ ดีสีทา
 23. นายบุนยามิน ดือราแม
 24. มะตามีซี สาแม
 25. กูยิ อีเเต
 26. อัฟกัน เจ๊ะเตะ
 27. ซอลาฮูดิง ดาแม็ง
 28. ฉัตรดนัย ยุคุณธร
 29. สัญญา ยุคุณธร
 30. จักรภธร เมฆารักษ์กุล
 31. ชาญชัย หาสสุด
 32. วรวุด ไตรรัตน์
 33. เศกสิทธิ์ โสดรักษา
 34. บัณฑิต​ นิจสรกุล
 35. นายรัมดร สอและ
 36. นายอัฟฟาน หะยีหะซา
 37. นางสาวรุ่งทิวา หนูแก้ว
 38. นางสาวรอฮานี แซมะแซ
 39. นางสาว ปฏิมา ยะสารี
 40. สมรส ทวีสุข
 41. นายมุดดัซซิร ลูแม
 42. อันวา ดามิ
 43. ฟัรฮาน ดอเลาะ
 44. ฮิบบัน นะดารานิง
 45. มูฮำหมัดอามาน สากอ
 46. พงศธร รอดทอง
 47. พีรกานต์ ประกอบชาติ
 48. นายศักดิ์ชัย แสงดี
 49. เกสร ธนพัทธสรณ์
 50. ตุลย์ ปัทมปาณีวงศ์
 51. วิธวินท์ ศรีสุวรรณ
 52. กิตติพงศ์ กลัดสมบัติ
 53. ธนวัต พ่วงทรัพย์สิน
 1. นางสาวอมลิน ศิริสวัสดิ์
 2. นางสาวอรวิภา สายยศ
 3. นางสาวสริตา จิตต์ชื่นโชติ
 4. นายนิติพล สมมาตร
 5. นายนราธิป เจริญมี
 6. นางสาวทยิดา ศนีน้อย
 7. นายเอกลักษณ์ เลาหวรานนท์
 8. นายสุรพงษ์ ทองสุก
 9. นายบัณฑิต สมมาตร
 10. นายพิพัฒน์พงศ์ อุทัยรัตน์
 11. นายวัฒนา เจริญชัยนพกุล
 12. นายพนม เยียดพล
 13. ว่าที่ ร.ต. ปฐมพงษ์ เอมศรี
 14. นายกฤษฎิ์คณิน ธนรัฐปิตินันท์
 15. นายภัทร สุพพัตกุล
 16. นายชณัทพล อรุณรัตนพงศ์
 17. นายพิทยา เหมกรณ์
 18. นายกิตติธัช วุฒิพันธุ์
 19. นายสารัช รัตนโภคา
 20. นางสาวโจนี่ บุรีขันธ์
 21. นายสร้างสรรค์ แสนจิตต์
 22. นางสาวภัทรวรรณ สนั่นไพร
 23. นางสาวณัฏฐนิชา สายสมุทร
 24. นางสาวนราวุฒิ บัวเทศ
 25. นายประพัศร์พล กุลมาตย์
 26. นางสาววลัยลักษณ์ สมจินดา
 27. นางสาวอังษณีภรณ์ ศรีคำสุข
 28. นางสาวพรพิมล ใจกล้า
 29. นายศุภวิชญ์ ค้ำคูณ
 30. นางสาวกนกอร โคตรผาบ
 31. พนม เยียดพล
 32. ว่าที่ร้อยตรีปฐมพงษ์ เอมศรี
 33. นายอภินันท์ ไตรรัตน์
 34. นายจิรัฎฐ์ ก่อเศรษฐรัชต์
 35. พิทักษ์ บุณย์
 36. สุรินทร์ หนูรุ้ง
 37. นิรินมาศ ทรัพย์สิริวรากุล
 38. อานันต์ อุปรี
 39. วิภา จ้อยเจริญ
 1. นายก้อง ดุลกุล
 2. นายภิญโญ ดุลกุล
 3. นางสาวฤทัย วงศกรวณิชชา
 4. นางสาวปาณณิชา ดุลกุล
 5. นางสาวปานชนก สมล้วน
 6. นายวชิรบดินทร์ อิ่นแก้ว
 7. นายชีวานนท์ ราเบลบาแวร์
 8. นางสาวชมพูนุช ทองตุ้ม
 9. นายนครินทร์ โคตรศรี
 10. นายธนวัฒน์ ตาลสุข
 11. นายธนวัฒน์ เหมันต์
 12. นายวสวัตติ์ บำรุงสุข
 13. นายมนัสพล สอยเหลือง
 14. นายพจน์ ลาภไพศาล
 15. นายศุภณัฐ ขุนพลช่วย
 16. นางสาวพรชนัน ด่านกลาง
 17. นางสาวนาราพร มีทรัพย์อนันต์
 18. นายณัฐวุฒิ ถิ่นสุวรรณ์
 19. นายบุรินทร์พล เย็นจิตร
 20. นายธะวิท งามสอาด
 21. นางสาวปริชาติ สุทธิวันนนา
 22. นายปฏิพัทธิ์ อัคราพูนรัตน์
 23. นายสุภชีพ สินประมวญ
 24. นายกฤติเดช ศานติคคนานต์
 25. นายวัลลภ เขียวผึ้ง
 26. นายบุญญฤทธิ์ อ่อนละออ
 27. นายสันติสุข ยิ่งสุข
 28. นายวัฒนชัย ดุลยโกวิทย์
 29. นายมณชัย อิ่มรส
 30. นายพลรักษ์ รักษาพล
 31. นายมานพ ยัญญะจันทร์
 32. นายธีรพล สุขสาลี
 33. นายเอกฉัตร ทองพำนัก
 34. นายพีรพัชร วันยะนาพร
 35. นายประเสริฐ พัฒนผลไพบูลย์
 36. นางสาวปานทิพย์ ประดิษฐากร
 37. นายเดชา เมืองภูงา
 38. นางสาวขวัญชนก เดชเสน่ห์
 39. นายอานนท์ ชาวสี่ร้อย
 40. นายกวิท แพทอง
 41. นางสาวจารุมน ไทยเฉลิมชาติ
 42. นายศรัณยพงศ์ โภคสวัสดิ์
 43. นางสาวจริญญา ทิมแนวรบ
 44. นายธนวิชญ์ ทัพจุมพล
 45. นางสาวณัฐวรรณ ศรีจันทร์
 46. นางสาวกุลวัลยา ประยูรธรรม
 47. นางสาวจิรดา พันธุ์สถิตย์
 48. นางสาวกาลนที สว่างแสง
 49. นายธนวัฒน์ สอนต่าง
 50. นางสาวอัญชลีรัฐ ข่ายทอง
 51. นางสาวณัฏฐ์ณริน แข็งแรง
 52. นางสาวอภิชญา ปัชญาเมธาวี
 53. นางสาวจิรัชญา ผาบจันทร์สิงห์
 54. นายยุทธจักร ดำสุวรรณ
 55. นายเตชินทร์ โป่งจินา
 56. นางสาวเหมือนฝัน คงสมแสวง
 57. นายกิรติ ศรีผา
 58. นายวุฒิชัย พวงกิจจา
 59. นายธีระพล ศิริทัพ
 60. นายพิทักษ์ บุณย์
 61. นายสุรินทร์ หนูรุ้ง
 62. นางสาววิภา จ้อยเจริญ
 63. นางสาวนิรินมาศ ทรัพย์สิริวรากุล