ประกาศกำหนดการสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2567

ทุนสารวจโลก EListening ศูนย์สอบส่วนกลาง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

โปรดแต่งกายชุดนักเรียน
สิ่งที่ต้องนำมาและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบแข่งขันและสอบสัมภาษณ์

 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน
 2. อุปกรณ์ในการทำข้อสอบ ได้แก่ ปากกา ปากกาลบคำผิด ดินสอ 2B และยางลบ
 3. แฟ้มสะสมผลงาน (กรณีมีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์)
 4. ผู้ข้าสอบต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 5. มีเจลแอลกอฮอล์ส่วนตัว เพื่อทำความสะอาดมือ และอุปกรณ์ในการทำข้อสอบ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีมาตราการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ดังต่อไปนี้

 1. สถานที่สอบ พื้นห้องสอบ โต๊ะสอบ ประตูและมือจับ รวมทั้งรอบบริเวณสนามสอบทำความสะอาดก่อนและหลังการสอบ
 2. โต๊ะสอบ จัดให้มีระยะห่างไม่ต่ำกว่า 1 เมตร
 3. คัดกรองผู้เข้าสอบ กรรมการคุมสอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสอบ โดยมีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เมื่อผ่านการคัดกรองอุณหภูมิแล้ว จะติดสัญลักษณ์แสดงให้เห็นชัดเจนว่าผ่านจุดกัดกรองแล้ว
 4.  มีเจลแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดมือ
 5. ทุกคนที่อยู่ในบริเวณสนามสอบต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 6. หากตรวจพบผู้มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะแยกผู้เข้าสอบไปยังห้องสอบแยก
 7. ผู้ปกครองหรือบุคคลที่มาส่งผู้เข้าสอบ เมื่อส่งผู้เข้าสอบแล้ว โปรดรอที่บริเวณอื่น

วัน เวลา สถานที่สอบ แจ้งรายละเอียด เร็วๆ นี้