Good School

การศึกษาที่ดีเริ่มตั้งแต่

โรงเรียนอนุบาล

เนกซ์สเตป ก่อตั้งเมื่อ 30 ปี ที่แล้ว เจ้าของโครงข่ายเพื่อการศึกษา Good TV ออกอากาศผ่านดาวเทียมไปทั่วประเทศไทย มีความมุ่งมั่นและแนวคิดในการ “สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้” ให้กับเด็กและเยาวชนไทย

ช่องรายการของ Good TV เป็นเครื่องมือช่วยให้พัฒนาการของเด็ก และเยาวชนให้ดีขึ้น ตั้งแต่แรกเกิด 0-4 ปี, 5-8 ปี, 9-12 ปี และ 13-18 ปี ด้วยช่องรายการที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาตามช่วงอายุ มีความเชื่อมโยงกับบทเรียนในโรงเรียน เช่น ช่อง สำรวจโลก, Animal Show, MySci และอื่นๆ ช่องรายการเหล่านี้ คือช่องรายการที่ทำหน้าที่เหมือนในประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่มีช่องรายการเพื่อสนับสนุนการศึกษา ให้เด็กและเยาวชนได้เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ และเข้าใจ โลกกว้างได้มากขึ้น เหมือน BBC ที่อังกฤษ, PBS ที่อเมริกา, NHK ที่ญี่ปุ่น และ ABC ที่ออสเตรเลีย 

Good TV Available

at This School

โรงเรียนอนุบาล
ที่มี Good TV
เป็นสื่อเสริมการสอน

โรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์, สื่อการสอนเด็ก, สื่อการสอนสำหรับเด็ก, สื่อสำหรับเด็ก, สื่อสำหรับปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์ รามคำแหง 20 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เลือกใช้ Good TV เป็นสื่อการสอนสำหรับเด็กๆ