Smartcity X Good TV – Good TV จานดาวเทียม ดูสารคดีสำรวจโลกฟรี

Smart City จะช่วยสร้างประเทศไทยได้อย่างไร

การพัฒนาประเทศไทยให้เติบโต ต้องพัฒนาทั้งโครงสร้างสาธารณูประโภค และบุคคลากร

การสร้างบุคคลากรประกอบด้วย 2 ส่วน ด้วยระบบการศึกษา และระบบสื่อที่ดี

คนไทยกว่า 70% ยังคงดูทีวีเป็นส่วนใหญ่ และดูผ่านระบบจานดาวเทียมมากถึง 70% โครงข่ายดาวเทียมส่วนใหญ่ มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว โครงข่ายเหล่านั้น ขายยา ขายสินค้าไม่มีคุณภาพ หมอดู การเมือง ความเชื่อ ที่ไม่ได้ช่วยพัฒนาครอบครัวไทย

นั่นเป็นที่มาของ Good TV เพื่อดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 18 ปี คนรุ่นใหม่ คนทำงาน และผู้สูงอายุ ทั้งในเขตเมือง และในชนบท โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

กรุงเทพ ไม่ใช่ประเทศไทย การเกิดของ Smart City จะทำให้เกิดการกระจายความเจริญอย่างทั่วถึง

การสร้างเศรษฐกิจในท้องถิ่นเป็นสิ่งจำเป็น ผู้ผลิตรายย่อยจะมีกำลังแข่งขันได้เฉพาะในท้องถิ่น เพราะมีกำลังเงิน การผลิต และจัดจำหน่ายจำกัดเฉพาะในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง การขายสินค้ามีโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจท้องถิ่นไม่สามารถใช้สื่อจากกรุงเทพได้ เพราะค่าใช้จ่ายสูง ท้องถิ่นขายสื่อที่จะสื่อสารกันภายในจังหวัด ไม่มีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิทยุและสื่อออนไลน์ท้องถิ่นไม่สามารถเข้าถึงทุกคนได้ ทีวีท้องถิ่นที่เป็น Jigsaw สำคัญขาดไป

Good TV โครงขายทีวีระดับชาติ และท้องถิ่น จะเป็นตัวช่วยทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างกันภายในท้องถิ่น ธุรกิจ ราชการ สามารถสื่อสารกับประชาชนในท้องถิ่นทั้งในเขตเทศบาล และชนบทได้ ทำให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึง

สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น ที่เสนอเรื่องดีๆ ใกล้ตัว ใช้ภาษาถิ่น และรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น อังกฤษ เยอรมัน และญี่ปุ่น จะมีสถานีโทรทัศน์กระจายอยู่ในท้องถิ่น มากกว่า 10 พื้นที่ทั่วประเทศ ประเทศไทยก็ควรมีเหมือนกัน ตามจังหวัดที่มี Smart City ทำให้เกิดวงจรเศรษฐกิจใหม่ในท้องถิ่น เมื่อท้องถิ่นเจริญ ก็มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

ประเทศไทย มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างคนรุ่นใหม่ ด้วยสื่อโทรทัศน์ระดับชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคนไทยทั้งประเทศ เช่น ช่องทำมาหากิน ช่องสุขภาพ ช่องเกษตร ช่องประวัติศาสตร์ ช่องวิทยาศาสตร์ MySci ช่องศิลปะวัฒนธรรม ของดีประเทศไทย

การสร้างประเทศไทยในยุคใหม่ Next Step Thailand ด้วยสื่อท้องถิ่น เช่น ช่อง Smart City เชียงใหม่ ขอนแก่น พิษณุโลก สื่อระดับชาติ และสื่อระดับโลก Thainess TV ที่จะช่วยนำนักท่องเทียว และนำเงินตราจากต่างประเทศมาสู่ประเทศ

New Thailand เมื่อคนไทยในท้องถิ่นทั้งประเทศ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จะช่วยลดความเหลื่อมล่ำระหว่างคนรวยกับคนจน ลดได้

สร้างสังคมให้น่าอยู่ ด้วยรายการดีๆ และข่าวดีๆ

Next Step ได้สร้างสื่อเพื่อพัฒนาคนไทย ด้วยโครงข่าย Good TV เหมือนประเทศที่พัฒนาแล้ว   

Smart City มีความจำเป็นต้องพัฒนาคนรุ่นใหม่ เริ่มจากแรกเกิด เพราะปัญหาของประเทศ ปัจจุบันเกิดจากการขาดความเข้าใจในการพัฒนาคนในช่วงเด็ก โดยเฉพาะทักษะทางสังคม การควบคุมทางอารมณ์

การพัฒนาตามช่วงอายุ จนถึง 18 ปี โครงข่ายที่ให้คนไทยได้เข้าใจโลก เรียนรู้กว้างไกลด้วย สารคดี หนังและซีรีส์

สารคดีสร้างความสำเร็จได้อย่างไร
สารคดีให้ประสบการณ์ จินตนาการ แรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่น พัฒนาตนเอง และสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตเราต้องนำ Content ที่ดีเพื่อช่วยพัฒนาคนทุกกลุ่ม ในเมือง นอกเมือง และประเทศ

ดังนั้นโครงข่ายดาวเทียม มีส่วนช่วยครอบคลุม เข้าถึงคนไทยทุกพื้นที่

Next Step ก้าวเข้ามาทำหน้าที่เพื่อสร้างสื่อดีให้กับประเทศไทย เราเป็น Social Enterprise

โดยสรุป Good TV จะช่วยสร้างคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่น ให้เป็นผู้นำ ด้วยช่องรายการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ทุกช่วงวัย ช่องที่สร้างพื้นที่ให้กับนักเรียน นักศึกษา สถานีท้องถิ่น สถานีเพื่อพัฒนาประชาชนและเศรษฐกิจ ทั่วประเทศ รวมถึงช่องที่พร้อมไปต่างประเทศ Thainess TV

วันนี้ Good TV พร้อมแล้วที่จะขยายไปทั่วประเทศ เปิดสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น ร่วมกับ Smart City เพื่อพัฒนาคนไทยในต่างจังหวัด ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ต่อไป