ประกาศรางวัล Doc Hack โครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดี ระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 3

สารคดียอดเยี่ยม รางวัลละ 100,000.00
ทีม Fisheye The Rocket บั้งไฟล้าน

สารคดีดีเด่น อันดับที่ 1 รางวัลละ 50,000.00
ทีม Unlock เปลือยลาบ

สารคดีดีเด่น อันดับที่ 2 รางวัลละ 30,000.00
1. ทีม เทพเจ้ากิม คิดกัญใหม่
2. ทีม Film space ศัตรูสู่มิตร
3. ทีม NU Nextstep กำแพงที่เคยร้าว
4. ทีมFocus บาลา ฮาลา พี้นป่า สายน้ำ และผู้คน

สารคดีที่มีคุณภาพ รางวัลละ 20,000.00
1. ทีม Realsign ฅ ปาง ม้า
2. ทีม Travel Trap Beast of the Wetland พี่ใหญ่แห่งทุ่งทะเลน้อย
3. ทีม Girls Gang มังคละสืบสรรค์ศิลป์
4. SWW ถ้ำนาคา [จากธรรมชาติสู่ความเชื่อ]
5. ASA2 ตูปะซูตง
6. Gravity ลิเกวิก ปรับเพื่ออยู่ เปลี่ยนเพื่อรอด
7. ไหลไปเรื่อย บาตรตีมือ หัตถศิลป์ชิ้นสุดท้ายของชาวกรุง

** หมายเหตุ

1. เงินค่าผลิต ในงวดที่ 1 (1st draft) และ งวดที่ 2 (Final Project) ทางโครงการฯ ได้ทำการโอนให้กับกลุ่มที่ส่งผลงานสารคดีครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ได้แจ้งไว้ก่อนการอบรมครบเรียบเรียบร้อยแล้ว (ผู้เข้าอบรมสามารถเช็ครายชื่อได้ทางประกาศจากทางโครงการฯ ที่ได้ทำการประกาศไปแล้ว ในไลน์กลุ่มจังหวัดนั้น ๆ)
2. การประกาศรางวัล เฉพาะ ‘รางวัลสารคดีที่มีคุณภาพ’ ไม่สามารถคัดเลือกให้ตรงตามเป้าหมายได้ เนื่องจากสารคดีที่ส่งเข้ามามีคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกำหนดที่ทางโครงการฯ ได้กำหนดไว้
3. เงินรางวัลจะถูกโอนให้หัวหน้ากลุ่มที่เคยแจ้งไว้ หลังจากได้รับการอนุมัติงบประมาณจากผู้ให้ทุนแล้ว
4. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5. หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์แอด @nextsteptv

 

ประกาศ ณ วันที่ 20/12/2565