ประกาศกำหนดการสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2565

ทุนสารวจโลก EListening ศูนย์สอบส่วนกลาง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ประชุมยอร์น 23 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

สามารถเลือกเข้าสอบรอบใดรอบหนึ่งจากรอบดังนี

 • รอบที่ 1
  – ลงทะเบียนรับเลขที่นั่งสอบ เวลา 10.30 – 11.15 นาฬิกา
  – สอบ เวลา 11.30 – 12.30 นาฬิกา
 • รอบที่ 2
  – ลงทะเบียนรับเลขที่นั่งสอบ เวลา 13.30 – 14.15 นาฬิกา
  – สอบ เวลา 14.30 – 15.30 นาฬิกา

แจ้งผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวิธีการ ในวัน 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 ทางอีเมล์

 • ยกเลิกการจัดสอบศูนย์สอบส่วนภูมิภาค
 • ผู้สมัครฯ ที่เลือกสอบศูนย์สอบส่วนภูมิภาค สามารถเข้าสอบศูนย์สอบส่วนกลาง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ประชุมยอร์น 23 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิได้21

ทุนสำรวจโลก Elistening

ทุนสำรวจโลก Elistening

 

 

 

ทุนสำรวจโลก Elistening