ทุนสำรวจโลก eListening - Good TV จานดาวเทียม มีหนัง Fox ซีรีส์ฉายพร้อมอเมริกา สารคดีระดับโลก

eListening 
Scholarship
ดูสารคดี ชิงทุนการศึกษา ปีที่ 15
กำหนดการและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทุนสำรวจโลก

ทำไมต้องทุนสำรวจโลก eListening

เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบริษัท เนกซ์สเตป จำกัด โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2546 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 15 และเพื่อเป็นการสานต่อโครงการ ทุนสำรวจโลก E-Listening ในปีนี้จึงมีแนวคิดร่วมกันในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยการจัดสอบชิงทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 100 ทุน 

ทุนสำรวจโลก eListening เฟ้นหานักเรียน ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักเรียนที่เข้าร่วมสอบชิงทุน จะได้มีโอกาสแสดงศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ อีกทั้ง เมื่อได้รับทุน จะได้พัฒนาภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น จากระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จากทางมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษานี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 35 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทย ที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้เรียนในระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสู่สากล และ ยังสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาวิชาชีพให้กับบ้านเกิดของตนเอง อันจะเป็นการเพิ่มเศรษฐกิจให้กับชุมชน และรวมไปถึงเศรษฐกิจและสังคมที่ดีให้กับประเทศไทยด้วย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาขีดความสามารถของตัวเอง ให้เด็กไทยก้าวไกลสู่ตลาดนานาชาติได้ กับทุนสำรวจโลก eListening ปีที่ 15

รูปแบบการสอบชิงทุน เป็นอย่างไร?

 • การทดสอบ ทฤษฎี ข้อสอบเป็นรูปแบบการตอบคำถาม เกี่ยวกับสาระความรู้ที่ได้จากการรับชมสารคดีสำรวจโลก ถือเป็นแหล่งความรู้สาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางธรรมชาติวิทยา เทคโนโลยี สถาปัตยกรรม ศิลปะ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของคนไทยผ่านทางสื่อโทรทัศน์ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • นักเรียนทุกคนสามารถเตรียมตัวเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านทางช่องรายการสารคดีสำรวจโลกได้ โดยเริ่มจากการฝึกฟัง Sound Track และเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ เพื่อให้มีทักษะการฟังภาษาอังกฤษที่ดี เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ก็สามารถสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยเนื้อหาของข้อสอบจะมาจากสารคดีที่ออกอากาศในรายการสำรวจโลก

รายละเอียดโครงการ

1. จำนวนทุน

จำนวน 100 ทุนต่อปี มูลค่าทุนละ 3.5 แสนบาท (ตลอดโครงการรวมมูลค่า 35 ล้านบาท)

2. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
  • ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศหรือโรงเรียนจากต่างประเทศ
  • ไม่จำกัดผลการเรียน
  • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
  • ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว

3. ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนสำรวจโลก E-Listening

ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลและเลือกศูนย์สอบในแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนสำรวจโลก E-Listening ในเว็บไซต์ E-Listening ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 

ส่วนที่ 1 การทดสอบ ทฤษฎี ข้อสอบเป็นรูปแบบการตอบคำถาม เกี่ยวกับสาระความรู้ที่ได้จากการรับชมสารคดีทางช่องรายการสำรวจโลก 24 ชั่วโมง ออกอากาศทางเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางเวปไซด์ E-Listening.net (สถานที่ วันและเวลาจะแจ้งในภายหลัง ทางอีเมล์ของผู้สมัครศูนย์สอบจังหวัดนั้นๆ)

– ศูนย์สอบส่วนกลาง-กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
– ศูนย์สอบภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย / จังหวัดเชียงใหม่ / จังหวัดลำปาง / จังหวัดนครสวรรค์
– ศูนย์สอบภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี / จังหวัดกาญจนบุรี / จังหวัดเพชรบุรี / จังหวัดลพบุรี / จังหวัดราชบุรี จังหวัดสระบุรี / จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / จังหวัดนครปฐม
– ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา / จังหวัดขอนแก่น / จังหวัดอุบลราชธานี / จังหวัดอุดรธานี
– ศูนย์สอบภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา / จังหวัดชลบุรี / จังหวัดระยอง / จังหวัดจันทบุรี
– ศูนย์สอบภาคใต้ จังหวัดสุราษฎ์รธานี / จังหวัดนครศรีธรรมราช / จังหวัดสงขลา / จังหวัดภูเก็ต

ส่วนที่ 2 การทดสอบ สัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (สถานที่ วันและเวลาจะแจ้งในภายหลัง ทางอีเมล์ของผู้ผ่านการสอบทฤษฎี / คะแนนผ่านทฤษฎีไม่น้อยกว่า 70%)

ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ได้ผ่านการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา ต้องสมัครเป็นนักศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทาง เว็บไซต์ www.scholarship.au.edu

รายละเอียด> รูปแบบการสอบ> วิดีโอใช้สอบ> คลิกสมัคร>


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 0-2300-4543 ต่อ 3555

E-mail : dechavrp@au.edu

Line ID : @abac


ข้อมูลผู้สนับสนุนโครงการ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รายการสำรวจโลก
บริษัท เนกซ์สเตป จำกัด

 

ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ >